Biên bản kiểm kê máy/ thiết bị y tế.

Biên bản kiểm kê máy/ thiết bị y tế.