Mẫu giấy và các phiếu Dược phẩm, thuốc, vật tư y tế sử dụng trong bệnh viện

Mẫu giấy và các phiếu Dược phẩm, thuốc, vật tư y tế sử dụng trong bệnh viện

Mẫu giấy, phiếu dược

17. Loại

1. Phiếu lĩnh thuốc

Khổ A4 dọc

2. Phiếu lĩnh hoá chất

Khổ A4 dọc

3. Phiếu lĩnh vật dụng y tế tiêu hao

Khổ A4 dọc

4. Thẻ kho

Khổ A4 dọc

5. Phiếu trả lại thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao

Khổ A4 dọc

6. Dự trù thuốc mới cần nhập nội

Khổ A4 dọc

7. Báo cáo sử dụng thuốc tháng

Khổ A4 ngang

8. Báo cáo sử dụng hoá chất tháng

Khổ A4 ngang

9. Báo cáo sử dụng vật dụng y tế tiêu hao

Khổ A4 ngang

10. Báo cáo công tác dược bệnh viện

Khổ A4 dọc

11. Biên bản kiểm kê thuốc

Khổ A4 ngang

12. Biên bản kiểm kê hoá chất

Khổ A4 ngang

13. Biên bản kiểm kê vật dụng y tế tiêu hao

Khổ A4 ngang

14. Biên bản xác nhận thuốc/ hoá chất/ y vật dụng y tế tiêu hao mất/ hỏng/ vỡ

Khổ A4 dọc

15. Biên bản thanh lí thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao

Khổ A4 ngang

16. Thống kê 15 ngày sử dụng thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao.

Khổ A3 ngang

17. Đơn thuốc

Khổ A5 dọc

18. Phiếu công khai thuốc

Mẫu giấy, phiếu vật tư/ thiết bị y tế

3 loại

1. Dự trù máy, thiết bị y tế.

Khổ A4 ngang

2. Báo cáo hiện trạng máy/ thiết bị y tế

Khổ A4 ngang

3. Biên bản kiểm kê máy/ thiết bị y tế.

Khổ A4 ngang